۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
ميزخدمت
مفيد براي اعضاي هيات علمي:
 
نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پيگيري خدمت

نحوه دسترسي

كارشناس مربوطه/ شماره تماس


دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
درباره اداره/ فرآيند امور دفتر
سركار خانم راحله سادات موسوي فرد 37932172-031
جذب و اجراي طرح‌هاي برون‌دانشگاهي به همراه قرارداد و نمودارها
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
محاسبه نرخ بالاسري طرح‌هاي برون‌دانشگاهي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
جذب طرح‌هاي برون‌دانشگاهي اعضاي هيات علمي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
جذب طرح‌هاي برون‌دانشگاهي اعضاي هيات علمي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
هزينه طرح‌هاي برون دانشگاهي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
/ فرم‌ها
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
تهيه خلاصه طرح‌هاي خاتمه يافته (براي تهيه پوستر)
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
/ فرم‌ها
جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031
 
حضور پاره‌وقت اعضاء هيأت‌ علمي دانشگاه اصفهان در شركت فولاد مباركه
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم مائده السادات محمودي 37932616-031
   
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
شوراها
سركار خانم مائده السادات محمودي 37932616-031
ارائه طرح‌هاي پيشنهادي برون‌دانشگاهي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031
عناوين الويت‌هاي پژوهشي سازمان‌ها و صنايع
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031
نحوه تشكيل و فعاليت واحد‌هاي پژوهشي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031
نحوه تخصيص فضاي كالبدي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031
   
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي پژوهشگران
جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031
 مفيد براي دانشجويان:
مور مربوط به كارآموزي
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ويژه براي دانشجويان
جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ويژه براي دانشجويان
سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/18
تعداد بازدید:
68
Powered by DorsaPortal