۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ آبان
ميزخدمت
 
نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پيگيري خدمت

نحوه دسترسي

كارشناس مربوطه/ شماره تماس


معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
چك ليست بررسي طرح پژوهشي از نظر رعايت كدهاي اخلاق
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
 سركار خانم قديري 37932599-031
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
 فرم رضايت‌نامه شركت در طرح  
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
شيوه‌نامه پسا دكتري
 
صفحه اصلي سايت دانشگاه اصفهان- زير صفحه معاونت پژوهشي –
دفتر امور پژوهشي
– آيين‌نامه ها و دستور العمل ها– شيوه‌نامه پسا دكتري
سركار خانم مسلمي 4171
 
معاونت پژوهش و فناوري/واحدها/ دفتر امورپژوهشي/
آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها/ هيات علمي

سركار خانم كبري عباسي

031-37932171
صورتجلسه هزينه‌هاي اعتبار پژوهشي تخصيص
يافته به پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- فرمها
سركار خانم قديري 2599 سركار خانم مهدخت السادات طاوسي 4204
صورتجلسه هزينه‌هاي اعتبار پژوهشي تخصيص
يافته به اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- فرمها
سركار خانم قديري 2599 سركار خانم مهدخت السادات طاوسي 4204
صورتجلسه هزينه هاي اعتبارپژوهشي تخصيص
يافته به اعضاي با سابقه كنتر از 2 سال
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- فرمها
سركار خانم قديري 2599 سركار خانم مهدخت السادات طاوسي 4204
پرداخت حق الزحمه دانشجوئي
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- فرمها
سركار خانم قديري 2599 سركار خانم مهدخت السادات طاوسي 4204
 
معاونت پژوهش و فناوري/واحدها/ دفتر امورپژوهشي/
آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌ها/ هيات علمي

سركار خانم كبري عباسي

031-37932171
 
سايت دانشگاه، لينك معاونت پژوهشي، لينك واحد ها، لينك امور پژوهشي ،
لينك آيين‌نامه ها و دستورالعمل ها ، لينك هيات علمي
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 
سايت دانشگاه، لينك معاونت پژوهشي، لينك واحد ها، لينك امور پژوهشي،
 
لينك آيين‌نامه ها و دستورالعمل ها ، لينك هيات علمي
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 
سايت دانشگاه، لينك معاونت پژوهشي، لينك واحد ها، لينك امور پژوهشي ،
 
لينك آيين‌نامه ها و دستورالعمل ها ، لينك هيات علمي
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 
سايت دانشگاه، لينك معاونت پژوهشي، لينك واحد ها، لينك امور پژوهشي ،
 
لينك آيين‌نامه ها و دستورالعمل ها ، لينك هيات علمي
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 
سايت دانشگاه، لينك معاونت پژوهشي، لينك واحد ها، لينك امور پژوهشي ،
 
لينك آيين‌نامه ها و دستورالعمل ها ، لينك هيات علمي
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 
http://snp.ui.ac.ir
سايت دانشگاه ، سامانه پژوهش (نگين)
سركار خانم مرجان شركا 37934171
 

شيوه‌نامه اجرايي برگزاري / مشاركت در همايش هاي علمي

آيين‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي

اصلاحيه آيين‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي

شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي

شيوه‌نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيات علمي

شيوه‌نامه شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور

شيوه‌نامه و ضوابط اجرايي شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش هاي علمي و بين المللي خارج از كشور

شيوه‌نامه نحوه همكاري علمي محققان خارجي و ايراني مقيم خارج با دانشگاه

شيوه‌نامه دوره تحقيقاتي كوتاه مدت مدعوين خارج از كشور در دانشگاه اصفهان

 
سايت دانشگاه- قسمت معاونت ها(معاونت تحقيقات و فناوري ا)- قسمت واحد ها(دفتر امور پژوهشي)- آيين‌نامه ها و دستورالعملها
سركار خانم زهره خالصي/37932176
     
سايت دانشگاه- قسمت معاونت ها(معاونت تحقيقات و فناوري انتخاب شود)- قسمت واحد ها(دفتر امور پژوهشي)- فرمها
سركار خانم زهره خالصي/37932176
 

فرم مربوط به دوره تحقيقاتي كوتاه مدت مدعوين خارج از كشور در دانشگاه اصفهان

فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در دوره‌هاي تحقيقاتي كوتاه‌مدت خارج از كشور(قبل از سفر)

فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور(بعد از سفر)

مدارك لازم جهت تقاضاي استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي

فرم شماره 1: فرم درخواست استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي

فرم شماره 2: فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي

فرم شماره 3 :  برنامه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در زمان استفاده از فرصت مطالعاتي

فرم شماره 4 : بروندادهاي ماموريت فرصت مطالعاتي انجام شده قبلي (مربوط به متقاضياني كه براي بار دوم به بعد درخواست داده‌اند

فرم اطلاعات همايش

فرم مشخصات متقاضي شركت در همايش‌هاي علمي بين المللي خارج از كشور

مدارك لازم جهت شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور (قبل از ماموريت)

مدارك لازم جهت شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه در همايش‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور (بعد از ماموريت)

   
سايت دانشگاه اصفهان - معاونت‌ها-معاونت تحقيقات و فناوري- واحدها(دفتر امور پژوهشي)- فرم‌ها
سركار خانم زهره خالصي/37932176
     
سايت دانشگاه اصفهان- معاونت‌ها-معاونت تحقيقات و فناوري - واحدها(دفتر امور پژوهشي)- آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها- دانشجويان تحصيلات تكميلي- دوره دكتري
 
سركار خانم زهره خالصي/37932176
   
سايت دانشگاه اصفهان معاونت‌ها-معاونت تحقيقات و فناوري قسمت واحدها(دفتر امور پژوهشي)- فرم‌ها
سركار خانم زهره خالصي/37932176
 
آيين نامه اخلاق در پژوهش دانشگاه
   
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
 
سركار خانم قديري 37932599-031
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
 
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
 
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
 
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها- دفتر امور پژوهشي- كميته اخلاق در پژوهش
سركار خانم قديري 37932599-031
 
شيوه نامه اجرائي بخش پژوهشي
دوره دكتري دانشگاه اصفهان
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
   
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
دستورالعمل ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دكتري دانشگاه اصفهان
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
شرايط اختصاصي دانشكده ها جهت ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دكتري
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
آئين نامه آزمونهاي نيمه متمركز ورودي دوره دكتري
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
شيوه نامه شركت دانشجويان دكتري دانشگاه در همايش هاي بين المللي علمي- تخصصي خارج كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري در داخل و خارج كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
راهنماي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور دانشجويان دكتري
   
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
آئين نامه دكتري وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- دكتري

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
فرم تعهد كارمندي دانشجويان دكتري جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي خارج از كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
تحصيلات تكميلي- فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
تحصيلات تكميلي- فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل كشور

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
تحصيلات تكميلي- فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
 
فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت- داخل كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي-
تحصيلات تكميلي- فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل كشور
 

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت- داخل كشور
 
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- تحصيلات تكميلي- فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل كشور

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي
 
شيوه‌نامه پسا دكتري
   
صفحه اصلي سايت دانشگاه اصفهان- زير صفحه معاونت پژوهشي –دفتر اامور پژوهشي آيين‌نامه ها و دستور العمل ها شيوه‌نامه پسا دكتري
 
سركار خانم نسرين مسلمي 37934171
 
سامانه ثبت نام دوره‌هاي پسا دكتري نوع اول (صندوق حمايت از فناوران و پژوهشگران كشور)
 
http://rtms.insf.org/Signup.php
 
سايت اصلي صندوق حمايت از فناوران كشور(رياست جمهوري) سامانه ثبت اختراع و پسا دكتري
 

سركار خانم نسرين مسلمي37934171

تهران: 82161160-021 خانم رحيميان
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- كارشناسي ارشد

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 
     
معاونت پژوهش و فناوري- واحدها-دفتر امور پژوهشي- آيين نامه ها و دستورالعمل ها- دانشجويان- كارشناسي ارشد

سركار خانم ها قديري  2599

 
و مهدخت السادات طاوسي 4204
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/07
تعداد بازدید:
1750
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مركزي-طبقه سوم
كدپستي: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفكس: 36689918
Powered by DorsaPortal