۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
اداره كارگزيني هيات علمي

مهدي عليخاني

رئيس كارگزيني كادر علمي

 

كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي

تلفن:   37932024- 36699519 

آدرس پست الكترونيكي:   Mehdialikhani901@gmail.com  
شرح وظائف رئيس كارگزيني (كادر علمي)

- ارائه پيشنهاد و يا نظر مشورتي و يا شركت در كميته تخصصي كه به نوعي با اعضا محترم هيات علمي در ارتباط مي‌باشند (كميته بازنگري آئين نامه استخدامي اعضا هيات علمي- كميته ترفيع و....)

- تكريم اعضاي هيات علمي و باسخگويي و رسيدگي به امور مربوط در كمترين زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان

- تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضا هيات علمي جهت پايش فعاليت و تهيه گزارش وآمارهاي مورد نياز

- اجراي آئين نامه استخدامي وتطبيق وضعيت اعضاء هيات علمي با قانون

- اصلاح و بهبود فرآيندهاي فعاليتهاي اعضاي هيات در سطح دانشگاه

-سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

كاركنان اداره:


رضا قاسمي برسياني

كارشناسي، تاريخ

كارشناس مسئول اداره كارگزيني علمي

تلفن:   37934239

پروين حيدرپور

ديپلم

متصدي امور دفتري


تلفن: 37932024

شرح وظائف رئيس كارگزيني (كادر علمي)

  •  سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي
  • اصلاح و بهبود فرآيندهاي فعاليتهاي اعضاي هيات در سطح دانشگاه
  • تكريم اعضاي هيات علمي و باسخگويي و رسيدگي به امور مربوط در كمترين زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان
  • تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضا هيات علمي جهت پايش فعاليت و تهيه گزارش وآمارهاي مورد نياز
  • اجراي آئين نامه استخدامي وتطبيق وضعيت اعضاء هيات علمي با قانون
  • ارائه پيشنهاد و يا نظر مشورتي و يا شركت در كميته تخصصي كه به نوعي با اعضا محترم هيات علمي در ارتباط مي‌باشند (كميته بازنگري آئين نامه استخدامي اعضا هيات علمي- كميته ترفيع و....)

فهرست مطالب

 

فصل چهارم
:حقوق و تكاليف

فصل پنجم
توانمندسازي 
 
 
 

فرآيندهاي اداري

فرمهاي اداري

· فرآيند جذب عضو هيات علمي

· فرمهاي مربوط

· فرآيند استخدام پيماني

فرمهاي مربوط

· فرايند تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي

فرمهاي مربوط

· فرآيند تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

فرمهاي مربوط

· فرآيند ترفيع پايه

فرمهاي مربوط

· فرآيند ارتقاء مرتبه

فرمهاي مربوط

· فرايند فرصت مطالعاتي

فرمهاي مربوط

· فرآيند ماموريت ها و فرصت هاي پژوهشي

فرمهاي مربوط

· فرآيند مرخصي، بيمه و امور رفاهي

فرمهاي مربوط

· فرايند ماموريت و انتقال

فرمهاي مربوط

· فرايند پايان خدمت

فرمهاي مربوط

· فرآيند برقراري و قطع فوق العاده مديريت ها

فرمهاي مربوط

پايه ترفيع استحقاقي:

1- به عضو شاغل به كار ومأمور به تحصيل در صوراحراز شرايط ذيل حسب مورد پايه ترفيع استحقاقي ساليا نه اعطاء مي گردد.

2- عضو شاغل به كاربا انجام حداقل يك سال خدمت علمي آموزشي وپژوهشي قابل قبول درپايه قبلي تمام وقت هر سال يك پايه و نيمه وقت هر 2 سال يك پايه درصورت كسب امتيازات مندرج دردستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه ابلاغي از سوي وزارت.

3- عضورسمي مأمور به تحصيل در ازاي ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي ساليانه به تأييد مؤسسه محل تحصيل درمقطع كارشناسي ارشد براي هر سال تحصيل يك پايه و در طول دوره 2پايه در مقطع تحصيلي دكتريتخصصي براي هرسال تحصيل يك پايه و حداكثر چهار پايه.

4- در ازاي ارائه كارت پايان خدمت و يا گواهي انجام خدمت يك پايه.

5- مشمولين طرح براي دوره تعهد بارعايت بند 1 ماده قانوني ترفيع هر سال يك پايه.

6- عضوايثارگرعلاوه بر پايه استحقاقي از پايه ايثارگري ظبق ضوابط مربوطه برخوردار مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
928
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal