۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
ميز خدمت كارگزيني
 
نام خدمت ارائه شده آدرس ارجاع و پيگيري خدمت نحوه دسترسي
كارشناس مربوطه/ شماره تماس

        ارتقاي رتبه كاركنان 

دستورالعمل

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

قوانين مربوطه
 
تكميل و تايپ  فرم درخواست و پيوست كليه مدارك( فيزيكي)

2- امضاي رئيس واحد(صفحه آخرفرم)

3- ارسال (فيزيكي)به كارشناس مربوط

4- بررسي كارشناسي و طرح در كارگروه تخصصي و يا هيات اجرايي و درج در صورتجلسه هاي مربوط

5-اعلام نتيجه به فرد (صدور حكم درصورت تاييد هيات و پاسخ مكتوب درصورت مخالفت
 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
 ماموريت/ انتقال به داخل دانشگاه
 
 
 

1—تكميل و تايپ  فرم درخواست و پيوست كليه مدارك( فيزيكي)

2- ارسال (فيزيكي)به دفتر دبيرخانه دانشگاه جهت درج در اتوماسيون

3- ارجاع به معاون اداري-مالي- مدير امور اداري

3- بررسي كارشناسي و طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه هاي مربوط

5-اعلام نتيجه به فرد (مكاتبه با سازمان مبدا درصورت تاييد هيات و پاسخ مكتوب به فرد درصورت مخالفت)
 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
 
بررسي درخواست ادامه تحصيل كاركنان

(و نيز ماموريت آموزشي)
 
 

فرم درخواست

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
 
 --تكميل فرم درخواست(فيزيكي)

2-اظهار نظر و امضاي رئيس واحد(صفحه دوم فرم)

3- ارسال  به صورت اسكن شده و با نامه رسمي به اداره كارگزيني

4- بررسي كارشناسي و طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتيجه به فرد

 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
 اعمال مدرك تحصيلي  
 

 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 

ارائه درخواست به صورت اتوماسيوني)

2-اظهار نظر  رئيس واحد(نامه مكتوب)

3- ارسال نامه به امور اداري

4- بررسي كارشناسي و استعلام عملكرد و استعلام تائيديه مدرك تحصيلي از مراجع ذيربط

5- طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتيجه به فرد( صدور حكم درصورت تاييد هيات و پاسخ مكتوب درصورت مخالفت)
 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
  ماموريت / انتقال

به خارج از دانشگاه
 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 
 ارائه درخواست به صورت اتوماسيوني+ پيوست درخواست اعلام نياز دستگاه مقصد)

2-اظهار نظر  رئيس واحد(نامه مكتوب)( نياز به جايگزين يا بدون جايگزين)

3- ارسال نامه به امور اداري

4- بررسي كارشناسي  و طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتيجه به فرد/ واحد (و پاسخ مكتوب درصورت مخالفت)

(مكاتبه با دستگاه مقصد و صدور حكم درصورت تاييد هيات )
 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
  تبديل وضعيت استخدامي  
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 
 

1-ارائه درخواست به صورت اتوماسيوني

2-اظهار نظر  رئيس واحد(نامه مكتوب

3- ارسال نامه به امور اداري

4- بررسي كارشناسي (استعلام از گزينش + استعلام عملكرد از واحد مربوط)

 5- طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتيجه به فرد (صدور حكم(درصورت موافقت يا مخالفت)

 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
 تغيير پست سازماني
يا
 تغيير عنوان وظيفه
 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 
 ارائه درخواست به صورت اتوماسيوني

2-اظهار نظر  رئيس واحد(نامه مكتوب)

3- ارسال نامه به امور اداري

4- بررسي كارشناسي( و حسب مورد استعلام از گزينش در مورد پستهاي مديريتي خاص+ استعلام عملكرد از واحد مربوط)

 5- طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتيجه به فرد (صدور حكم(درصورت موافقت يا مكاتبه در صورت مخالفت)

 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
  استعفا/ بازخريدي  

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 
 
1-ارائه درخواست به صورت اتوماسيوني

2-اظهار نظر  رئيس واحد(نامه مكتوب(نياز به جايگزين / بدون جايگزين)

3- ارسال نامه به امور اداري

4- بررسي كارشناسي

5- طرح در هيات اجرايي و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتيجه به فرد (صدور حكم(درصورت موافقت يا مخالفت )

7-مكاتبه براي تسويه حساب
 
 

مرضيه ضيايي

 

شماره تماس :37932025
 تعريف شيفت كاركنان
 سامانه ada.ui.ac.ir
 
 

تعريف كليه شيفتهاي دانشگاه از جمله :

1-شيفتهاي انتظامات، تاسيسات( براساس نامه هاي ارسالي از واحدهاي مربوطه و تاييد آن توسط مدير امور اداري)

 

2- شيفت پرسنل نيمه وقت، سه چهار وقت، ( براساس حكم كارگزيني و نامه واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

 

3- كسركار جانبازي(براساس تائيديه درصد جانبازي توسط بنياد شهيد ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

 

4- كسر كار معلولين (براساس تائيديه سازمان بهزيستي ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

 

5- كسر ساعت كار حق شير بانوان (براساس تائيديه پزشك متخصص مبني بر تغذيه فرزند از شير مادر ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

 

مهري افضل-

تلفن 37934195
 تعريف و جابجايي

 اثرانگشت افراد
 نرم افزار
Attendance
 management
 حضور در محل نصب دستگاه و ثبت اثر چهره ها، و يا حضور افراد در امور اداري و ثبت اثرچهره  

مهري افضل-

تلفن 37934195
 جابجايي محل خدمت افراد
 در سامانه حضور و غياب
 ada.ui.ac.ir  با توجه به ابلاغ هاي صادره محل خدمت افراد در سامانه به جهت تاييد مرخصيها و مشاهده تردد توسط رئيس واحد جابجا مي شود  

مهري افضل-

تلفن 37934195
تخليه اطلاعات دستگاه هاي
حضور و غياب
 و
بررسي اتصالات شبكه
  نرم افزار Agent   به صورت روزانه و گاهي به صورت انلاين  

مهري افضل-

تلفن 37934195
 ارسال گزارش
كسركار به واحد
حقوق و دستمزد
 ada.ui.ac.ir  

گزارش گيري كسر كار يك ماه قبل از پرداخت حقوق ماه جاري

 ارسال گزارش بوسيله نامه به واحد حقوق و دستمزد
 

مهري افضل-

تلفن 37934195
 گزارش اضافه كاري پرسنل  ada.ui.ac.ir
 

براساس نامه هاي ارسالي از واحد مختلف به معاونت اداري و مالي

و ارجاع به امور اداري

ارجاع به اينجانب براي گزارش اضافه كار دقيق براساس سامانه حضور و غياب

 ارسال به آن معاونت
 

مهري افضل-

تلفن 37934195
 آموزش كاركنان درخصوص
نحوه كار
 با سامانه حضورو غياب
تلفني  از طريق پاسخگويي به تلفن تك تك پرسنل واحدها جهت رفع مشكلات پيش آمده
 

مهري افضل-

تلفن 37934195
 اصلاح تردد ها  ada.ui.ac.ir  

درخواست كارمند در اتوماسيون اداري و اعلام دليل موجه

 تاييد توسط رئيس واحد مربوطه

 اعلام به كارگزيني

 اصلاح تردد
 

مهري افضل-

تلفن 37934195
 سركشي به واحدها
جهت اطمينان
 از حضور پرسنل
 حضوري  با توجه به گزارشاتي كه از سوي واحدها ارسال مي شود و با هماهنگي رئيس كارگزيني به واحدها جهت سركشي اقدام مي شود.  

مهري افضل-

تلفن 37934195
 برقراري، افزايش و يا كاهش
كمك هزينه هاي
 عائله مندي و اولاد
 
 
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

  

1-     ارسال درخواست در اتوماسيون اداري به اداره كارگزيني

2-     پيوست كردن مدارك در درخواست شامل: تصوير شناسنامه هاي كارمند، همسر يا فرزند

صدور حكم كارگزيني
 
 حسين زالي
3793-4138
 بررسي پرونده

مشمولان بازنشستگي
 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 
 

1-    اخذ ليست اوليه مشمولان بازنشستگي از سيستم كارگزيني( 6ماه قبل از تاريخ بازنشستگي افراد)

2-بررسي پرونده افراد جهت محاسبه دقيق سنوات خدمت

3-     مكاتبه با افراد و ابلاغ تاريخ بازنشستگي (( 6ماه قبل از تاريخ بازنشستگي)

4-     درخواست ارائه و تكميل مدارك ذيل توسط فرد:

تصوير( شناسنامه/كارت ملي- اخرين مدرك تحصيلي/ كارت پايان خدمت/ اخذ تمايل فرد براي ادامه بيمه تكميلي/اخذ شماره حساب بانك صادرات / پيگيري امور نقل و انتقال حق بيمه

5-     تكميل فرمهاي شماره 1و 2 و 3 بازنشستگي

6-     انجام امور تسويه حساب

7-     ارسال پرونده به سازمان بازنشستگي

8-    پيگيري برقراري حقوق پرسنل

 

مكاتبه درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان
 

آقاي بابامحمدي


37932091
 بررسي درخواست

متقاضيان بازنشستگي
 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

com.ui.ac.ir سامانه احكام

 

1-      اخذ درخواست كتبي فرد به صورت اتوماسيوني به همراه موافقت واحد و امور اداري

2-     بررسي پرونده افراد جهت محاسبه دقيق سنوات خدمت

 

3-     درخواست ارائه و تكميل مدارك ذيل توسط فرد:

تصوير( شناسنامه/كارت ملي- اخرين مدرك تحصيلي/ كارت پايان خدمت/ اخذ تمايل فرد براي ادامه بيمه تكميلي/اخذ شماره حساب بانك صادرات / پيگيري امور نقل و انتقال حق بيمه

4-     تكميل فرمهاي شماره 1و 2 و 3 بازنشستگي

5- انجام امور تسويه حساب

6-ارسال پرونده به سازمان بازنشستگي

7-     پيگيري برقراري حقوق پرسنل

8-مكاتبه درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان
 

37932091
 بررسي و مكاتبه
 درخصوص سنوات ارفاقي
 ( جانبازان-همسران شهدا-
فرزندان شهيد)
 

oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

 مكاتبه سازمان بازنشستگي(كميته ارفاق) درخصوص ميزان سنوات ارفاقي افراد 37932091
  پرداخت كمك

هزينه ازدواج و فوت
 
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
 
 
قوانين مربوط
 1- ارسال درخواست در اتوماسيون اداري به اداره كارگزيني

    2-پيوست كردن مدارك در دخواست شامل: تصوير شناسنامه هاي كارمند، عروس و داماد(صفحه اول و ازدواج)، تصوير صفحه هاي 2، 3 و 4 سند ازدواج

    تنظيم نامه توسط كارگزيني به امور مالي

پرداخت توسط امور مالي3-
 
حسين زالي
 37934138
  افزايش حقوق سالانه  com.ui.ac.ir  

1-     ابلاغ بخشنامه افزايش حقوق از هيات دولت

صدور احكام افزايش حقوق
 
حسين زالي
 37934138
  تمديد قرارداد سالانه  

com.ui.ac.ir سامانه احكام

1-   ارسال اسامي كاركنان قراردادي به هسته گزينش

2-     بررسي صلاحيت كاركنان قراردادي جهت تمديد قرارداد توسط گزينش و اعلام نظر به امور اداري

3-     استعلام رضايت از عملكرد و اعلام نياز واحدها از كاركنان قراردادي زير مجموعه

صدور تمديد قرارداد كاركنان تاييد شده
 
حسين زالي
 37934138
  دريافت شماره
مستخدم و شناسه
 سامانه كارمند ايران  1-     اختصاص مجوز لازم جهت استخدام يا تبديل وضعيت استخدامي از وزارت علوم يا سازمان امور استخدامي

2-    تهيه ليست واجدين شرايط از طريق آزمون يا طبق مصوبات

3-     تهيه فرم شغل و شاغل

4-     تكميل مدارك مشمولين

ثبت اطلاعات در سامانه كارمند ايران و دريافت شماره مستخدم پس از تاييد نهايي
 
 
 
حسين زالي
 37934138
 نيازسنجي دوره هاي آموزشي  فرم درخواست
 دريافت فرم نيازسنجي دوره ها ( فرم شماره 1 )، تكميل و به همراه نامه درخواست مدير واحد مربوطه  
مهدي شبانيان

 37932032
 برنامه ريزي و اجراي
 دوره هاي آموزشي
   هماهنگي با اساتيد دوره محل برگزاري  مهدي شبانيان

 37932032
  ارزشيابي دوره و مدرس  فرم شماره 3
 دريافت فرم ارزشيابي از دوره و مدرس ( فرم شماره 3 )  مهدي شبانيان
 هماهنگي جهت معرفي
 همكاران شركت كننده
 در دوره هاي
خارج از دانشگاه
 فرم شماره 2 درخواست
 دريافت فرم شماره 2 شركت همكاران در دوره هاي خارج ازدانشگاه  مهدي شبانيان

 37932032
  ارزشيابي كاركنان  ماده 21 آيين نامه
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 
 

1-      ارسال نامه ارزشيابي از طرف مديريت امور اداري به واحدهاي زيرمجموعه جهت اعلام به كاركنان

2-     تكميل فرم از روي پيش نويس اتوماسيون اداري و قراردادن مستندات لازم مربوط به بندهاي مربوطه و امضا و ارجاع براي مدير مستقيم

3-     بررسي و اعطاي امتياز توسط مدير مستقيم و مدير بلافصل و ارجاع به مديريت امور اداري

4-     ارجاع ارزشيابي به كارشناس مربوطه جهت بررسي مجدد مستندات .

5-     ثبت امتياز در سامانه بام (سامانه صدور احكام)

6-     ارجاع فرم براي مسئول بايگاني اتوماسيوني

7-صدور حكم پايه استحقاقي ساليانه
 
 مهناز موري - تلفن 37932057
 
تمديد قرارداد
 استخدام پيماني
 اعضاي پيماني
 
 ند الف ماده 8 آيين نامه استخدامي
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 
 
1-      ارسال ليست اعضاي پيماني به هسته گزينش جهت تأييديه اعضا .

2-     بررسي امتياز ارزيابي ساليانه

3-     تأييد هيأت اجرايي جهت صدور حكم تمديد استخدام پيماني با توجه به بندهاي 1 و 2.

4-صدور حكم تمديد با توجه به بند 3.
 مهناز موري - تلفن 37932057
 انتخاب كاركنان نمونه
 (جشنواره شهيد رجايي)
 
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 
 
1-      ارسال نامه مديريت امور اداري به واحدها جهت معرفي اوليه (5درصد) نيروها جهت كاركنان نمونه.

2-     بررسي سوابق و ملاك هاي ديگر اعضاي معرفي شده جهت كارمند نمونه.

3-     تأييد هيأت اجرايي و انتخاب نهايي اعضاي معرفي شده.

4-     تهيه صورتجلسه و در نهايت صدور احكام پايه تشويقي.

ارسال ليست اعضاي منتخب به روابط عمومي جهت صدور گواهي تشويق و جوايز
 
 مهناز موري - تلفن 37932057
 پايه تشويقي ارزشيابي  
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 
1-      ارسال نامه مديريت امور اداري به واحدها براي معرفي اعضاي واجد شرايط دريافت پايه تشويقي ارزشيابي

2-     دريافت اسامي و تكميل اطلاعات كاركنان پيشنهادي جهت تصميم گيري در هيأت اجرايي.

تهيه صورتجلسه منتخبين جهت صدور حكم پايه تشويقي ارزشيابي.
  مهناز موري - تلفن 37932057
 صدور استعلام مرخصي  
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
 ارجاع اتوماتيك فرم استعلام در كارتابل افراد  زهرا كياني 37932026
 مرخصي فوت بستگان
 نرم افزار مهرگان
 ada.ui.ac.ir
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غياب وارد مي كند (اسكن گواهي فوت  الزامي است)  زهرا كياني 37932026
 مرخصي تولد فرزند

(
براي آقايان )
 ada.ui.ac.ir
ماده103 برنامه ششم)
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غياب وارد مي كند. (اسكن و ضميمه نمودن شناسنامه فرزند الزامي است)  زهرا كياني 37932026
 مرخصي بدون حقوق  

1

ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 

فرد درخواست خود را در اتوماسيون وارد و به همراه موافقت رئيس واحد به امور اداري ارسال ميكند. (درصورتي كه مرخصي براي ادامه تحصيل باشد ، مستندات اشتغال به تحصيل ضميمه شود)

2. در صورت موافقت امور اداري ، حكم مربوط  در سامانه احكام  صادر مي شود.
 زهرا كياني 37932026
 مرخصي استعلاجي  
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 

فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غياب وارد مي كند. (اسكن گواهي پزشك و ساير مستندات پزشكي الزامي است)

پس از تاييد پزشك معتمد ، مرخصي وارد ميشود. براي روزهاي بيش از 3 روز ، حكم مرخصي استعلاجي صادر مي شود.
 زهرا كياني 37932026
 مرخصي ازدواج  
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غياب وارد مي كند. (اسكن و ضميمه نمودن سند ازدواج الزامي است)  زهرا كياني 37932026
 مرخصي زايمان  
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
com.ui.ac.ir سامانه احكام
 

فرد درخواست خود را در اتوماسيون وارد و به امور اداري ارسال ميكند. (اسكن و ضميمه نمودن فرم بستري بيمارستان الزامي است)

2. پس از ارجاع به كارشناس مربوطه،حكم  مرخصي زايمان
در سامانه احكام صادر مي گردد. (
6ماهه براي مشمولان تامين اجتماعي و تمديد 3ماهه آن با درخواست كتبي فرد به صورت اتوماسيوني)   و ( صدور حكم مرخصي 9ماهه براي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري)

 زهرا كياني 37932026
 مرخصي مازاد و منفي  
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري
 اخذ گزارش و اعلام مرخصي مازاد به امو رمالي جهت كسر از حقوق  زهرا كياني 37932026
 مرخصي هاي
قابل بازخريد
ada.ui.ac.ir حضور غياب
oa.ui.ac.ir اتوماسيون اداري

1.درخواست افراد در اتوماسيون

2.اعلام ميزان ذخيره

3.درصورت موافقت معاون اداري و مالي ارجاع به امور مالي جهت پرداخت
 زهرا كياني 37932026
 

تاييداخذوام

(تاييد داشتن
رابطه استخدامي با دانشگاه)
 مشاهده گردش فرم مربوطه
درسامانه اتوماسيون اداري
www.oa.ui.ac.ir
 با تكميل فرم مخصوص تقاضاي وام درسامانه اتوماسيون اداري  توسط متقاضيان و پس از تاييد اداره رفاه،داشتن رابطه استخدامي بررسي و تاييد مي گردد.  پيام بابامحمدي
37932091
 تهيه ابلاغ هاي
 تعيين
شغل ومحل خدمت
 

سامانه اتوماسيون اداري

www.oa.ui.ac.ir

  در اجراي مصوبات جلسات ساماندهي نيروي انساني در دانشگاه و يا تشخيص و دستورمدير محترم امور اداري و يا رئيس محترم كارگزيني در تعيين شغل و محل خدمت كاركنان  lمرضيه ضيايي
37932025
 صدورانواع
 احكام يا قراردادهاي
 كارگزيني
 

پس از امضا حكم يا قرارداد

در سامانه مشاهده احكام


www.com.ui.ac.ir

 

افزايش ضريب ريالي:پس از تصويب   و ابلاغ ضريب ريالي حقوق توسط هيات وزيران وياتعيين حداقل دستمزد توسط شوراي عالي كار احكام و قراردادهاي همكاران مشمول آيين نامه و همچنين همكاران قراردادي مشمول قانون كار بصورت همگاني صادر مي شود.

2-تمديد يا عدم تمديد قرارداد همكاران پيماني و عضود قراردادي و قرارداد موقت:پس از استعلام از عملكرد ازواحد مربوطه و نيز اعلام نظر هسته گزينش كاركنان قبل از انقضاي مدت قرارداد

3-بازنشستگي:پس از بررسي پرونده وداشتن شرايط بازنشستگي وفق ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري براي همكاران رسمي و رسمي آزمايشي و نيز  ماده 76 قانون تامين اجتماعي همكاران پيماني و قراردادي و قرارد ادموقت

4-ماموريت،تمديد ماموريت،انتقال:بر اساس مواد14 و 15آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي و پس از تصويب هيات اجرائي

5-اعطاي پايه هاي استحقاقي:وفق ماده 21 آيين نامه استخدامي و درصورت كسب حداقل 70 درصد نمره ارزشيابي و يكسال خدمت تمام وقت

6-اعطاي پايه هاي تشويقي:وفق ماده 22 آيين نامه استخداميو پس از معرفي افراد توسط واحدهاي محل خدمت و تصويب هيات اجرائي از اول سال

7-اعطاي پايه هاي ايثارگري:وفق ماده21 آيين نامه استخدامي و پس از ارائه مدارك توسط اعضا به كارگزيني

8-احتساب سنوات خدمت دولتي:از زمان ارائه سابقه قابل قبول خدمت دولتي در گذشته و ياخدمت غير رسمي دولتي در زمان تبديل وضع

 

بابامحمدي2091

زالي4138

خانم موري2057
      

انجام مكاتبات مختلف

يا تهيه پاسخ نامه هاي رسيده

(بطورمشترك باسايرهمكاران
 

سامانه اتوماسيون اداري


www.oa.ui.ac.ir

 ارسال رونوشت دركارتابل الكترونيكي سامانه اتوماسيون اداري اعضا و يا بايگاني سوابق دربايگاني هاي الكترونيكي و عندالزوم فيزيكي
 پيام بابامحمدي
37932091
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/22
تعداد بازدید:
2738
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان -ساختمان مركزي-اداره كارگزيني
كدپستي: ...........
E-mail:  ..............................
تلفن: 031-37932022 تلفكس: 37932021
Powered by DorsaPortal