En|العربیه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
--
قوانين-هيأت علمي

بسمه تعالي

« آئين نامه طرح ساماندهي وسائل نقليه در دانشگاه »

مقدمه :  به منظور ساماندهي، كنترل و نظارت صحيح بر تردد وسايل نقليه در سطح دانشگاه باتوجه به مسئوليت مديريت حراست و حفاظت فيزيكي در اين خصوص آيين نامه تردد به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

الف: مقررات عمومي

·          بر اساس مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه، كليه اساتيد و كاركنان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي مي توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه متقاضي دريافت مجوز تردد در دانشگاه بجز محدوده هاي اعلام شده باشند.

·          تبصره: ثبت نام الكترونيكي و تكميل فرم جهت دريافت مجوز تردد به منزله مطالعه كامل آيين نامه طرح تردد از سوي متقاضي مي باشد و دارنده برچسب تردد ملزم به رعايت كليه مفاد اين آيين نامه مي باشد.

·          برچسب هاي مربوط به تردد وسايل نقليه در دانشگاه در رنگهاي مختلف و با مدت اعتبار متفاوت تهيه شده و پس از طي مراحل قانوني بر روي شيشه خودرو نصب مي گردد.

·          رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ضوابط داخلي كه از سوي اداره كل حراست دانشگاه در خصوص چگونگي تردد، پارك خودرو، سرعت مجاز و... اعلام شده در دانشگاه الزامي است.

·          بديهي است عوامل راهنمايي و رانندگي برابر مقررات با تخلفات برخورد و اعمال قانون مي نمايند .

·          تمديد اعتبار برچسب تردد و همچنين صدور مجوز المثني، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سيستم ثبت سوابق حفاظت فيزيكي دانشگاه مي باشد.

·          دربهاي مجاز براي ورود به دانشگاه و همچنين ايام و ساعات تردد باتوجه به نوع برچسب صادره و محل خدمت (تحصيل) تعيين شده وبه متقاضي اعلام ميگردد و براي ديگر واحد ها درصورت صلاحديد مسئولين مربوطه مشخص و اعلام مي گردد،

·          بديهي است داشتن مجوز تردد به منزله حق ورود و خروج در هر ساعت و يا از هر درب واحدهاي دانشگاه نمي باشد.

·          تردد در دانشگاه صرفاً براي خودرويي كه مشخصات آن بر روي برچسب مربوطه درج گرديده مجاز مي باشد و درصورت مشاهده هرگونه تخلف در اين خصوص طبق آئين نامه تخلفات اعمال قانون خواهد شد.

·          حفاظت فيزيكي دانشگاه به منظور انجام ماموريتهاي محوله مجاز مي باشد در حضو راننده نسبت به بازرسي خودرو اقدام نمايد.

·          حفاظت فيزيكي دانشگاه مجاز است درصورت پارك خودرو در محل ممنوعه، خودرو را به پاركينگ انتقال دهد(هزينه حمل به پاركينگ توسط جرثقيل به عهده راننده خودرو بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت حين جابجايي هيچ مسئوليتي به عهده حفاظت فيزيكي نمي باشد).

·          اجراي اين دستورالعمل مربوطه به اوقات اداري و روزهاي عادي است. در ايام خاص مانند روزهاي تعطيل ،توزيع كارت آزمون - برگزاري آزمون - ايام نوروز و ......... برابرتشخيص حفاظت فيزيكي دانشگاه اقدام خواهد شد.


ب) فرايند صدور برچسب تردد

·          واجدين شرايط مي بايست ضمن مراجعه به سايت taradod.ui.ac.ir تقاضاي خود براي اخذ مجوز تردد  ارسال و از سامانه كد رهگيري  جهت پيگيري فرآيند صدور دريافت نمايند.

·          پس از بررسي درخواستهاي واصله توسط مسئولين ذيربط به تقاضا هاي ارسالي پاسخ داده مي شود، كه از طريق قسمت رهگيري قابل مشاهده مي باشد. در صورت موافقت مي بايست نسبت به ادامه فرايند به شرح ذيل اقدام نمايند.

·          متقاضي جهت دريافت برچسب با داشتن اصل تمامي مدارك اسكن شده صرفا در تاريخ و ساعت اعلام شده به ايشان از طريق سامانه به نماينده اداره حفاظت فيزيكي مستقر در ضلع جنوبي ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان مراجعه نموده و ضمن تسليم مدارك، خودرو مربوطه را جهت نصب برچسب در اختيار مسئول واحد صدور قرار دهد.

·          صدور برچسب اول براي اساتيد و كاركنان محترم شاغل بصورت رايگان مي باشد.

·           در صورت درخواست مجوز براي خودرو دوم واريز مبلغ 1.500.000 ريال  به حساب در آمدهاي اختصاصي دانشگاه كه صرفا" از طريق دستگاه كارت خوان موجود در دفتر حفاظت فيزيكي قابل پرداخت مي باشد.

·          برچسب صادره در قسمت پائين شيشه جلوي خودرو (سمت راننده) ، بطوريكه مشاهده آن توسط نيروهاي حفاظت فيزيكي به سهولت امكان پذيرباشد نصب مي شود.دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغييروضعيت ( نقل و انتقال – فارغ التحصيلي – اخراج – واگذاري يا تعويض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسويه حساب به مسئول واحد صدور مجوز تردد تحويل نمايد.

·          بديهي است صدور برچسب تردد با مشخصات جديد منوط به تحويل برچسب قبلي است.

·          صدور برچسب المثني مستلزم وصول گزارش كتبي به واحد صدور مجوز ( مبني برمفقودشدن برچسب اوليه ناشي از سرقت خودرو ، شكستن شيشه، سرقت برچسب و يا هر حادثه مشابهي ديگر) و ارائه مدارك رسمي در اين خصوص مي باشد بنابراين در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تاييد مراجع ذيربط( انتظامي وقضائي) در اسرع وقت ضروري است ، پس از بررسي مدارك واصله برچسب المثني براساس دستور العمل صادر خواهد شد.


ج ) دستور العمل رسيدگي به تخلفات رانندگي و انتظامي در كليه محيط هاي دانشگاه

·          هرگونه جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد موجب محروميت از ادامه استفاده از برچسب تردد و پيگيري تخلف در مراجع ذيربط قانوني خواهد بود.

·          درصورتيكه افراد غير دانشگاهي مرتكب جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد شوند ضمن ارجاع موضوع به مراجع انتظامي و قضايي مراتب توسط دفتر حقوقي وكميته انضباطي دانشگاه مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

·          هرگونه تخلف در دانشگاه اعم از توقف در محل ممنوعه ، تردد در خلاف مسير ، سرعت و سبقت غير مجاز ، ايجاد مزاحمت و آلودگي صوتي، گذر از محل عبور ممنوع ، برخورد نامناسب با نيروهاي حفاظت فيزيكي و ساير افراد و يا انجام آموزش رانندگي و ... برابر ضوابط ذيل مورد پيگرد واقع خواهد شد.لازم به ذكر است ورود بدون هماهنگي ،توقف وپارك خودرو در محوطه مجموعه خوابگاهها و كوي اساتيد تخلف محسوب ميشود.

·          مرحله اول : تخلف براي اولين مرتبه موجب صدور اخطار كتبي براي متخلف و ثبت سابقه در سيستم رايانه حفاظت فيزيكي خواهد شد.

·          مرحله دوم : تخلف براي باردوم ، علاوه براخطار كتبي و ثبت در سابقه ، منجر به محروميت از تردد با خودرو به مدت يكسال در دانشگاه خواهد شد.

·          مرحله سوم : تخلف براي بار سوم ، موجب لغو اعتبار برچسب تردد مي گردد و براي فرد متخلف مجوز ديگري صادر نخواهد شد.

·          دارندگان مجوز تردد موظفند هنگام عبور و مرور در دانشگاه رعايت مقررات، نظم عمومي و شئونات اسلامي را بنمايند.

·          دارندگان مجوز تردد موظفند در صورت بروز هرگونه حادثه مراتب را از طريق شماره تلفن 7932698 (سرشيفت) حفاظت فيزيكي دانشگاه اعلام نمايند تا برابر مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است هرگونه اقدام و اعمال سليقه شخصي در اين خصوص قابل بررسي و پيگرد قانوني خواهد بود.

·          علاوه برمقررات فوق الذكر، عوامل راهنمايي و رانندگي و بازرسين كنترل نامحسوس با تخلفات در دانشگاه برابر مقررات جاري برخورد نموده واعمال قانون مي نمايند.

·          هرگونه ايراد خسارت به اموال دانشگاه ( به علت بي احتياطي و يا ناشي از عدم رعايت مقررات) مستلزم جبران خسارت بوده و طبق نظركارشناسان ، برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد شد و مالك و راننده خودرو مي بايست پاسخگو و جبران خسارت نمايند.

·          شايان ذكر است كه مجوز تردد صرفا جهت سهولت در شناسايي مراجعين مي باشد فلذا دانشگاه در قبال حوادثي نظير سرقت ، تصادف و ... هيچگونه مسئوليتي ندارد.

·          جدا نمودن برچسب از روي شيشه و جابجايي آن تخلف محسوب مي گردد.

·          با توجه به اينكه سيستم كنترل ترافيك دانشگاه رايانه اي مي باشد ، لازم است شماره برچسب با شماره پلاك و مشخصات دارنده برچسب كاملاً مطابقت داشته باشد . لذا در صورت تمايل به تغيير پلاك ، تعويض شيشه يا در صورت خراب شدن برچسب و يا فروش خودرو واحد صدور مجوز تردد دانشگاه را قبلا مطلع نموده و برچسب جديد دريافت نمائيد.

·          در صورت وقوع تصادف خودرو در داخل دانشگاه ، موضوع بر اساس قوانين جاري كشور پيگيري خواهد شد.

 

در پايان ضمن تشكر از حسن توجه شما خرسند مي شويم اگر ما را با پيشنهادات خود در جهت بهبود ترافيك دانشگاه رهنمون باشيد.

دفتر حفاظت فيزيكي دانشگاه اصفهان – 03117932083 email:a.seraji@staf.ui.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
11004
Powered by DorsaPortal