۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
FA
دانشگاه اصفهان
دوره 29، شماره 4 - شماره پياپي (72)، زمستان 1397
فصلنامه علمي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
دوره 29، شماره 4 - شماره پياپي (72)، زمستان 1397
دوره 29، شماره 4 - شماره پياپي (72)،  زمستان    1397

 منتشر شد

مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي بر اسـاس ابلاغيه شـماره 42/11/3 مـورخ 5/2/1388 كميسـيون بررسـي نشـريات علمـي وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري داراي درجـه علمي است
تاریخ:
1398/04/22
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal