۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
اعضاي گروه- مركز فرآورده هاي دارويي
 
 
 
 
 
رييس مركز فراورده­هاي طبيعي و زيستي دارويي
دكتر محمد رباني- دانشيار ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان
 
الف- گروه پژوهشي فرآورده­هاي زيستي:
مدير گروه پژوهشي: دكتر رحمان امامزاده- استاديار بيوشيمي دانشگاه اصفهان
اعضاي گروه:
Ø دكتر گيتي امتيازي- استاد ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر كامران قائدي- دانشيار سلولي و ملكولي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر سيد حميد زركش اصفهاني- دانشيار ايمونولوژي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر ابوالقاسم اسماعيلي- دانشيار سلولي و ملكولي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر مهران ميراوليايي- دانشيار بيوشيمي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر محمد علي اسدالهي- استاديار بيوتكنولوژي ميكروبي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر سيد مرتضي جوادي راد- استاديار ژنتيك دانشگاه اصفهان
Ø  دكتر فاطمه جوادي زرنقي- استاديار سلولي ملكولي  دانشگاه اصفهان
Ø  دكتر زهرا اعتمادي فر- دانشيار ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان
Ø  دكتر سهيلا رهگذر- دانشيار ايمونوهموتولوژي دانشگاه اصفهان
Ø  دكتر زهره حجتي دانشيار ژنتيك دانشگاه اصفهان
Ø دكتر دكتر افروز السادات حسيني ابري- استاديار ميكروبيولوژي دانشگاه اصفهان
Ø دكتر فريبا اسماعيلي استاديار بافت شناسي و جنين شناسي دانشگاه اصفهان

 
گروه پژوهشي فرآورده­هاي طبيعي و زيستي دارويي
مدير گروه: دكتر ماندانا بهبهاني - دانشيار مهندسي ژنتيك وبيولوژي ملكولي  ، دانشگاه اصفهان
اعضاي گروه:
Ø دكتر محمدرضا رحيمي نژاد- استاد گياه­ شناسي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر عبدالخالق بردبار- استاد شيمي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر رسول شفيعي - استاديار ميكروبيولوژي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر علي باقري-استاديار سيستماتيك گياهي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر مهرناز كيهان فر- دانشيار بيوتكنولوژي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر حجت اله سعيدي- دانشيار سيستماتيك گياهي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر اصغر طاهري كفراني دانشيار بيوشيمي شيمي فيزيك، دانشگاه اصفهان 
Ø دكتر حسن نيلي احمدآبادي  دانشياردامپزشكي
Ø دكتر محمد رباني   دانشيار ميكروبيولوژي، دانشگاه اصفهان 
 
گروه پژوهشي پروبيوتيك و فرآورده هاي تخميري( در حال تاسيس)
مدير گروه: دكتررسول شفيعي - استاديار ميكروبيولوژي، دانشگاه اصفهان
اعضاي گروه:
Ø دكتر ماندانا بهبهاني - دانشيار مهندسي ژنتيك وبيولوژي ملكولي  ، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر مهرناز كيهان فر- دانشيار بيوتكنولوژي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر محمد علي اسدالهي- استاديار بيوتكنولوژي ميكروبي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر اصغر طاهري كفراني  دانشيار بيوشيمي  شيمي فيزيك، دانشگاه اصفهان 
Ø دكتر ابوالقاسم اسماعيلي- دانشيار سلولي و ملكولي، دانشگاه اصفهان
Ø دكتر محمد رباني   دانشيار ميكروبيولوژي، دانشگاه اصفهان 
Ø دكتر حميد اميري - استاديار بيوتكنولوژي، دانشگاه اصفهان 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
1156
Powered by DorsaPortal